Referat fra generalforsamlingen 8. marts 2022

Referat fra generalforsamling 8. marts 2022 kl. 1900 i klublokalet

 

Formand Hans E. Nielsen bød velkommen. Herefter blev foreningens slagsang afsunget uden akkompagnement.

Der var 20 fremmødte medlemmer.

Dagsorden :

 

 1. Valg af dirigent.

Formanden foreslog Lars Veng Rasmussen, valgt.

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var indkaldt efter vedtægterne. Godkendt.

 

 1. Formanden aflægger mundtlig beretning (Skriftlig beretning er i FLUEN nr. 1 2022 udsendt 14. januar 2022).

Formanden kom ind på følgende:

 • Coronaen har bevirket aflysninger, men fiskevandet har stået åbent for medlemmerne.
 • Foreningen har købt grundstykke ved Mattrup Å, hvorfor regnskabet kommer ud med et underskud på næsten 28.000 kr. I tider med negativ indlånsrente står vores formue bedre i jord end på en bankkonto.
 • Foreningen har fået nyt fiskevand ved Ll. Hansted Å: 600 meter mellem de to broer nedstrøms Egebjerg Sø og ned mod Hansted Mølle.
 • Fiskeskole og juniorafdeling har fungeret med fisketure, og Fiskeskolen er netop startet for 2022.
 • Projektet med restaurering af Horsens Fjord skrider godt fremad. I 2021 er i to omgange udlagt 3 felter med sten, plantet ålegræs og udsat skrubber.
 • Projektet i Gudenåen med omlægning af åen udenom Vestbirk Vandkraft og Vestbirksøerne er godt i gang. Det bliver spændende at se, hvilke virkninger det får.
 • Tak til hjælpsomme medlemmer og hjælpere, bestyrelsen, sponsorer og lodsejere.

Der blev ikke stillet spørgsmål til skriftlig eller mundtlig beretning, godkendt.

 

 1. Kassereren aflægger regnskab.

Harry Madsen gennemgik regnskabet, der udviste et underskud på 27.884,98 kr.

Foreningen har haft udlæg for ålegræsprojektet og fondsbevilling til indkøb af grej. Disse udgifter modsvares af tilsvarende indtægter. Godkendt.

 

 1. Budget for år 2022.

Gennemgået, der budgetteres med et lille underskud på 127,00 kr. Godkendt.

 

 1. Indkomne forslag fra medlemmerne.

Chiel Robben havde foreslået, at der ikke længere sælges dag- og gæstekort til Gudenåen, fordi han finder, at fiskepresset i højsæsonen er for stort. Der udspandt sig en længere diskussion for og imod. Der sælges dagkort til et stykke på 2 km opstrøms Åle Bro. Den samlede strækning er ca. 16 km. Bestyrelsen ville undersøge den tidsmæssige fordeling af salget. 2 medlemmer kunne stemmme for forslaget, næsten alle øvrige var imod. Forslaget blev forkastet.

 

 1. Forslag fra bestyrelsen.

Ingen fremsat.

 

 1. Fastsættelse af kontingent for år 2023.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for junior, ungdom, senior og familie. Pensionister stiger som tidligere vedtaget med 25 kr. årligt, indtil det er på linje med seniorkontingentet.

Forslag fra et medlem om en stigning på 25 kr. årligt for seniorer blev vedtaget med stort flertal.

 

 1. Valg af formand.

    På valg er:      Hans E. Nielsen (modtager genvalg, men bebuder afgang om 2 år)

    Valgt uden modkandidater.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er :     Peter Jensen (modtager genvalg).

                      Morten Stabel (modtager genvalg)

                      Jens Moos (modtager genvalg)

                      Desuden blev foreslået Chiel Robben.

Skriftlig afstemning gav følgende stemmetal:

                      Peter Jensen – 12

                      Morten Stabel – 15

                      Jens Moos – 18

                     Chiel Robben – 9

                      Blank – 1

 

Peter, Morten og Jens valgt.

 

 1. Valg af suppleanter.

På valg er:       Henrik Nicolaisen

                      Henrik Søgaard (ønsker ikke genvalg)

                      Steen Andreasen

Desuden blev foreslået Henrik Møller Olesen og Chiel Robben. Skriftlig afstemning gav følgende resultat:

                      Henrik Nicolaisen – 14

                      Steen Andreassen – 16

                      Chiel Robben – 12

                      Henrik Møller Olesen – 9

                      Blank 3

    Valgt: Steen Andreassen, Henriki Nicolaisen og Chiel Robben.

 

 1. Valg af revisor.

    På valg er :     Jørgen Dam.

    Valgt uden modkandidat.

 

 1. Valg af revisorsuppleant.

    På valg er :     Jens Kvorning.

    Valgt uden modkandidat.

 

Kan Fluen i elektronisk udgave sættes mere læsevenligt op, så man ikke skal zigzagge under læsningen? Undersøges.

Kan alle arrangementer sættes på Facebook som begivenheder? Undersøges.

Kan skarvreguleringen gøres mere effektiv, evt. ved at medlemmer deltager? Drøftes i bestyrelsen.

 

 

Endelig takkede formanden dirigenten for guidning gennem dagsordenen og Henrik Søgaard for godt arbejde i bestyrelsen.

 

Herefter 1 øl og 2 stk. franskbrød uden betaling.

 

Referent: Jan Karnøe