Referat fra generalforsamlingen 7. marts 2023

Referat fra generalforsamling 7. marts 2023 kl. 1900 i klublokalet

 

Formand Hans E. Nielsen bød velkommen. Herefter blev foreningens slagsang afsunget uden akkompagnement.

Der var 28 fremmødte medlemmer.

Dagsorden :

 

 1. Valg af dirigent.

Formanden foreslog Martin Fritzner, valgt.

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var indkaldt efter vedtægterne. Godkendt.

 

 1. Formanden aflægger mundtlig beretning (Skriftlig beretning er i FLUEN nr. 1 2023 udsendt 14. januar 2023).

Formanden kom ind på følgende:

 • Medlemstallet er tilfredsstillende
 • HOS har 3 medlemmer af bestyrelsen i Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Den årlige Fiskeskole giver jævn tilgang til Juniorafdelingen
 • Vi fortsætter med at vise flaget i Naturuge 35, hvor vi hvert år har ca. 100 skoleelever ude at fiske.
 • Projektet til forbedring af miljøet i Horsens Fjord fortsætter
 • Åen tilbage til byen er ikke på vores ønskeliste, hvis det forværrer passageproblemerne til og fra Bygholm Å.
 • Udbygningen af Gudenåstien vil vi slås for kommer til at løbe i passende afstand fra selve Gudenåen, så miljøet ikke bliver belastet, ligesom vi ikke forestiller os, at vindmøller og solceller i Uldum Kær er godt for miljøet der.
 • Efter mange forhindringer er der ved at være klarhed over Vestbirk-projektet, men de sidste penge frigives nok først med den nye vandområdeplans vedtagelse.
 • Tak til hjælpsomme medlemmer og hjælpere, bestyrelsen, sponsorer og lodsejere.

Der blev ikke stillet spørgsmål til skriftlig eller mundtlig beretning, godkendt.

 

 1. Kassereren aflægger regnskab.

Harry Madsen gennemgik regnskabet, der udviste et overskud på 15.300,29 kr.

Godkendt.

 

 1. Budget for år 2023.

Gennemgået, der budgetteres med et lille overskud på 127,00 kr. Godkendt.

 

 1. Indkomne forslag fra medlemmerne.

Ingen indkommet.

 

 1. Forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen har fremsat 2 ændringsforslag til foreningens love:

 1. Til §5 stk. 3: Udvidelse af fristen for indlevering af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fra 8 til 14 dage , så de kan offentliggøres på foreningens hjemmeside 8 dage før generalforsamlingen.

Godkendt.

 1. Overgangsperioden på 6 år efter fusionen med Tørring og Omegns Sportsfiskerforening med et bestyrelsesmedlem specifikt valgt i Tørring-området er forløbet. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen udvides fra 8 til 9 medlemmer.

Godkendt.

Herefter foreslog formanden, at den afgående kasserer Harry Madsen udnævnes til æresmedlem i HOS motiveret ved hans store arbejdsindsat gennem 34 år som foreningens kasserer, som lodsejerkontaktperson og altid flittig deltager i foreningens aktiviteter.

Efter overrækkelse af blomster kunne formanden også fortælle, at Harrys altid loyale arbejde for Danmarks Sportsfiskerforbund igennem de mange år også medførte, at forbundsbestyrelsen havde valgt at tildele Harry Forbundets Æresdolk, som blev overrakt.

Harry takkede for begge dele. Han har været medlem af HOS siden 1968 og takkede for den opbakning, som han havde fået fra bestyrelse og medlemmer.

 

 1. Fastsættelse af kontingent for år 2024.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for junior, ungdom, senior og familie. Pensionister stiger som tidligere vedtaget med 25 kr. årligt, indtil det er på linje med seniorkontingentet.

 

 1. Valg af næstformand.

    På valg er:      Jan Karnøe (modtager genvalg)

    Valgt uden modkandidater.

 

 1. Valg af kasserer.

Da Harry ikke ønskede at genopstille til kassererposten, og ingen andre har meldt sig dertil, foreslår formand og næstformand, at disse deler opgaven (regnskab og lodsejerkontakt) samtidig med, at Aktivitetsudvalget overtager opgaver med adgangskontrol og drift af klublokale.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Der skal vælges 4 jf. den under pkt. 7 vedtagne lovændring.

På valg er :     Christian Tram (modtager genvalg).

                      Kim Petersen (modtager genvalg)

Desuden blev foreslået Chiel Robben, Steen Andreasen og Henrik Nikolajsen.

                             

Skriftlig afstemning gav følgende stemmetal:

                      Steen Andreasen   23

                      Christian Tramm    22

                      Kim Petersen        20

                      Henrik Nikolajsen   18

                      Chiel Robben         17

                 

Steen, Christian, Kim og Henrik blev valgt, Henrik for 1 år, de øvrige for 2.

 

 1. Valg af suppleanter.

På valg er:       Chiel Robben

                     

Desuden blev foreslået Thomas Madsen og Henrik Møller Olesen.

Alle 3 er således valgt uden yderligere kandidater.

                     

 1. Valg af revisor.

    På valg er :     Bent Ole Ludvigsen.

    Valgt uden modkandidat.

 

 1. Valg af revisorsuppleant.

    På valg er :     Jens Kvorning.

    Valgt uden modkandidat.

 

Jan Karnøe henstillede til medlemmerne at indrapportere fangster på Fangstjournalen enten via appen eller hjemmesiden Fangstjournalen.dk. HOS vil gerne vise medlemmerne, at der faktisk er fisk i vores fiskevande, og indrapporteringen er en hjælp til forskningen i fisk ved DTU/Aqua. Endelig kan man så selv få en oversigt over antal ture og fangster. Indberetningen kan være anonym.

 

Harry takkede for den opbakning han som kasserer har fået fra bestyrelse, medlemmer og lodsejere.

 

Endelig takkede formanden dirigenten for guidning gennem dagsordenen

 

Herefter uddelte formanden erindringsbægre til pokalmodtagere for 2021 samt pokaler for fangster i 2022 til:

 

Største/smukkeste fisk i foreningens vand til Ditlev Gandrup for havørred på 65 cm fanget i St. Hansted Å.

Største/smukkeste stalling fanget i foreningens vand til Henrik Kure for stalling på 52 cm fanget i Gudenåen.

Største/smukkeste fisk fanget udenfor foreningens vand til Mahdi Sheabani for gedde på 114 cm og 13,3 kg fra Nørrestrand.

Største/smuklkeste laks eller havørred fanget på en foreningstur til Steen Andreasen for havørred på 58 cm fanget i Trend Å.

 

Herefter 1 øl og 2 stk. franskbrød uden betaling.

 

Referent: Jan Karnøe